MORE

基金净值

基金名称 净值日期 单位净值(元) 涨跌 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 今年以来涨幅 申购限额(万元)单日单个基金账户累计最大申购限额 操作
创金合信春来回报一年定开混合A 2020-09-16 0.9992 0.07% -0.03% -0.18% -0.19% -0.41% 不限 申购
创金合信春来回报一年定开混合C 2020-09-16 1.0450 0.08% -0.03% -0.23% -0.36% -1.10% 不限 申购
创金合信鼎诚3个月定开混合A 2020-09-18 0.9995 0.00% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 不限
创金合信鼎诚3个月定开混合C 2020-09-18 0.9994 0.00% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 不限
创金合信国企活力混合 2020-09-23 1.2880 0.16% 0.08% -0.92% 12.00% 28.41% 不限 申购
创金合信核心资产混合A 2020-09-18 1.0000 0.00% -0.76% -0.76% -0.76% -0.76% 不限
创金合信核心资产混合C 2020-09-18 0.9999 0.00% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% 不限
创金合信汇融一年定开混合A 2020-09-18 1.0165 1.54% -0.40% -0.14% 0.57% 0.58% 不限
创金合信汇融一年定开混合C 2020-09-18 1.0155 1.53% -0.41% -0.18% 0.47% 0.47% 不限
创金合信汇悦一年定开混合A 2020-09-18 1.0287 3.70% 0.43% -0.02% 1.76% 1.76% 不限
创金合信汇悦一年定开混合C 2020-09-18 1.0280 3.69% 0.42% -0.06% 1.68% 1.68% 不限
创金合信价值红利混合A 2020-09-23 1.1557 0.53% 0.80% 0.86% 16.48% 24.23% 300 申购
创金合信价值红利混合C 2020-09-23 1.1277 0.53% 0.79% 0.79% 16.25% 23.26% 300 申购
创金合信量化发现混合A 2020-09-23 1.3151 0.61% 0.99% -0.59% 19.45% 44.74% 不限 申购
创金合信量化发现混合C 2020-09-23 1.2727 0.61% 0.98% -0.66% 19.20% 43.58% 不限 申购
创金合信量化核心混合A 2020-09-23 1.5835 0.26% -0.18% -0.17% 20.43% 36.24% 不限 申购
创金合信量化核心混合C 2020-09-23 1.5326 0.26% -0.20% -0.25% 20.17% 35.14% 不限 申购
创金合信稳健增利6个月持有期A 2020-09-18 0.9987 0.21% 0.06% 0.07% -0.15% -0.15% 不限
创金合信稳健增利6个月持有期C 2020-09-18 0.9980 0.20% 0.05% 0.03% -0.22% -0.22% 不限
创金合信优选回报混合 2020-09-23 1.5171 0.02% 0.35% 0.81% 22.42% 60.78% 不限 申购
创金合信鑫利混合A 2020-09-23 1.1602 0.41% 0.82% -0.22% 9.73% 16.02% 50 申购
创金合信鑫利混合C 2020-09-23 1.1570 0.40% 0.81% -0.26% 9.62% 15.70% 50 申购
创金合信鑫收益A 2020-09-23 1.1390 0.00% 0.02% -0.04% 0.59% 4.30% 不限 申购
创金合信鑫收益C 2020-09-23 1.2657 0.00% 0.01% -0.06% 0.53% 3.58% 不限 申购
创金合信鑫收益E 2020-09-23 1.1021 0.00% 0.01% -0.05% 0.54% 3.48% 不限 申购
创金合信鑫益混合A 2020-09-23 1.2634 0.33% 0.98% 1.10% 16.06% 26.34% 不限 申购
创金合信鑫益混合C 2020-09-23 1.2605 0.33% 0.98% 1.06% 15.94% 26.05% 不限 申购
创金合信鑫祺混合A 2020-09-23 1.1464 0.45% 0.68% 1.10% 9.59% 14.64% 100 申购
创金合信鑫祺混合C 2020-09-23 1.1439 0.44% 0.66% 1.06% 9.47% 14.39% 100 申购
创金沪港深精选混合 2020-09-23 1.5180 1.13% -0.39% -1.87% 9.52% 44.85% 不限 申购